"Pannon búza" tanúsító védjegy működési szabályzata

197 268  lajstromszámú  védjegy
fajtája:    tanúsító védjegy
formája:  színes ábrás  védjegy
hatálya:    Magyarország
-------------------------------------------------
Védjegyjogosultak:
- Gabonatermesztők Országos Szövetsége

- Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és
- Kereskedők Szövetsége
- Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Áruosztályok:
- 30. osztály: lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,  péksütemény
- 31. osztály: mezőgazdasági termékek, vetőmagok
- 35. osztály: reklámozás, kereskedelmi ügyletek

A termék fogalma:
A "Pannon búza" mint tanúsított alapanyag és annak felhasználásával készült liszt, lisztkeverék.

A "Pannon búza" terméktanúsítás célja:
Az EU területén forgalomba kerülő malmi búzák között a "Pannon búza" és az abból készült termékek megkülönböztetése a piaci kínálatban. A vevők és a fogyasztók tájékoztatásán keresztül azok ösztönzése a Pannon búza és az abból készült termékek vásárlására, fogyasztására.

Védjegyhasználó: Az a termelő, kereskedő, feldolgozó, aki az eredményes pályázat után védjegyhasználati jogra vonatkozó szerződést megkötötte, Minősítő Tanúsítványt szerzett, és a vállalt kötelezettségeit teljesíti. 

A "Pannon búza" védjegy használati joga pályázat keretében szerezhető meg. 

A pályázat, a minőségtanúsítás és a védjegyhasználat feltételei                             

I.  A pályázat feltételei:

A "Pannon búza" védjegy használata iránt azon Magyarországon bejegyzett egyéni vagy társas vállalkozás pályázhat amely:
a) A Szabályzatnak megfelelő, minimum 100 tonna/év mennyiségű búzát állít elő Magyarország területén az előre bejelentett (parcella megnevezés és méret) földterületen (továbbiakban Termelő),

aa) ilyen búzát termeltet és vagy forgalmaz (továbbiakban Kereskedő),

ab) a tanúsító védjeggyel ellátott búzából gyárt lisztet Magyarország területén (továbbiakban Feldolgozó).

b) A pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja a Szabályzat feltételeinek teljesítését és betartását.

c) A termék előállításának feltételeiért, minőségéért közvetlen vagy átvállalt felelősséget visel.

d) Termelő pályázata esetén:
A termelőnek –vállalnia kell, hogy betartja a Szabályzatban részletezett termesztéstechnológiai követelményeket, a termesztési folyamat dokumentálását, a nyomonkövethetőség és az élelmiszerbiztonság előírásait és erről a pályázatot követően Minősítő, valamint Árukísérő Tanúsítványt szerez.

e) Kereskedő pályázata esetén:
A Kereskedőnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy a pályázatot követően szerződést köt, Minősítő Tanúsítványt szerez és ügyleteinél a tanúsító védjegyet csak Árukísérő Tanúsítvánnyal rendelkező tételeknél használja.

f) Feldolgozó pályázata esetén:
A Feldolgozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a pályázatot követően szerződést köt, Minősítő Tanúsítványt szerez és lisztjeinél, lisztkeverékeinél csak abban az esetben tünteti fel a tanúsító védjegyet, ha azokat Árukísérő Tanúsítvánnyal rendelkező Pannon Standard vagy Pannon Prémium búzából állította elő.

g) A Pályázónak szerződésben vállalnia kell, hogy a védjegy használata érdekében lehetővé teszi Minősítő és Árukísérő Tanúsítványokkal kapcsolatos ellenőrzéseket és vállalja azok költségeit. 

(Tájékoztatásul: A Minősítő Tanúsítás átalánydíja Termelőknél 205 e. Ft/év, Feldolgozó, Kereskedőknél 185 e. Ft/év)


A tanúsítványok megszerzésének feltételei az 1. sz. mellékletben található.

(Elektronikus változat esetén Minősítési folyamat nevű link alatt található.)

II. Minőség és annak tanúsításának általános szabályai.
A) Minőségi követelmények
A tanúsító védjegy használatának alapfeltétele, hogy a fajtaazonos búzatétel minősége akkreditált laboratórium által igazoltan (az akkreditált laboratórium nem lehet a védjegyhasználó saját laboratóriuma) az alábbi követelményeknek feleljen meg.


Pannon- búza minőségi kritériumok

Prémium kategória

Standard kategória

Búzaminőség

 

 

Tisztasági kritériumok

 

 

- Törött szemek max. % (m/m)

2,0

2,0

- Poloska-szúrt szemek max. (db %)

0,5

1,0

 Hektoliter tömeg (kg/hl)

80,0

78,0

 Nyersfehérje tartalom szárazanyagra min. % (m/m)

14,5

13,0

Esésszám min (sec)

300,0

250,0

 

 

 

Laboratóriumi liszt minőség (ICC módszer szerinti előállítás)

 

 

Beltartalom

 

 

- Nedves sikér mennyisége min. % (m/m)

34,0

30,0

Reológiai minőség

 

 

Farinográfos értékek

 

 

- Vízfelvétel 14%-ra, min. % (m/m)

60,0

55,0

- Stabilitás min. (min)

10,0

6,0

Alveográfos értékek

 

 

- W min. (10-4 J/g)

280,0

220,0

- P/L (max.)

1,0

1,5

Extenzográfos értékek

 

 

- Energia 135 percnél, min. (cm2)

120,0

75,0

Megjegyzés:
A pályázatbíráló Bizottság a szezon sajátosságai alapján egyes paraméterek esetében minden pályázó számára azonosan vonatkozó eltérést engedélyezhet.
Az alveográfos és extenzográfos vizsgálatok közül – a Védjegyhasználó választása szerint - az egyik paraméter vizsgálata is elegendő.
A táblázatban foglaltakon túl a tételnek meg kell felelni az EU és a magyar jogszabályok egyéb előírásainak.

B) Termesztéstechnológiai követelmények

A Termelő Jó Termelési Gyakorlatot folytat, melynek keretében:
a) minden évben fémzárolt, csávázott vetőmagot használ,
b) a fajták elkülönítését, külön kezelését biztosítja,
c) gondoskodik a harmonikus tápanyag visszapótlásról (követelmény az őszi alaptrágyázás és a legalább egyszeri tavaszi fejtrágyázás),
d) a gombabetegségek és a rovarkártevők ellen célzottan védekezik.

C) Minőséggel és termesztéstechnológiával kapcsolatos általános szabályok

A Termelő:
a) nyilatkozik , hogy a  búza termesztéséhez felhasznált vetőmag  megfelel a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003.évi LII. törvényben, valamint a szántóföldi növényfajok vetőmagjainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV.21.) FVM rendeletben foglaltaknak.

b) vállalja, hogy a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvényt betartja, illetve betartatja, tevékenységét ennek elfogadásával végzi.

c) kötelezettséget vállal arra is, hogy az áru termesztése, tárolása, szállítása során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényt és a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002.(II.22.) EüM-FVM együttes rendelet előírásait betartja, illetve betartatja, tevékenységét ennek elfogadásával végezte.

D) Nyomonkövethetőséggel kapcsolatos szabályok:

1.) A Termelő a termesztéssel kapcsolatban minimálisan az alábbi adatokat rögzíti, ill. az alábbi követelményeket teljesíti, előírásokat fogadja el:

a) A termesztés folyamata során az adott műveleteket és felhasznált anyagokat
(vetőmag, kemikáliák, műtrágyák stb.) tábla szinten dokumentálja.
b) A termesztésre  olyan területet használ, melynek “előélete” tisztázott, az ott termesztett növényekről, s a termesztés során felhasznált anyagokról tudomással bír.
c) Az áru termesztéséhez felhasznált vetőmag (fajta, forgalmazó, fémzár szám), valamint egyéb termékek (növényvédőszer, műtrágya, stb.) eredetét hitelt érdemlően dokumentálni tudja.
d) Az anyagok felhasználásáról, annak idejéről és módjáról nyilvántartást vezet (pl. permetezési napló).
e) A betakarítás utáni kezeléseket is dokumentálja.
f) Az előírt élelmezés-egészségügyi határidőket betartja.

2.) A betakarításnál biztosítani kell, hogy az áru más áruval ne keveredjen (a kombájnt a munka megkezdése előtt gondosan ki kell tisztítani, azonos, de más területről eredő fajta maradékait is el kell távolítani).

A betakarított árut a kombájntól a betárolás helyére mindenféle fizikai, és egyéb szennyeződéstől (pl. madárürülék, növényvédőszer-maradék, stb.) gondosan megtisztított, ponyvával fedett szállítójárművel szabad továbbítani.

3.) Az értékesített tételekhez Termelői Árkísérő Tanúsítványt kell biztosítani, és a tanúsított tételek vevőit nyilván kell tartani. 

4.) A Kereskedőknek és a Feldolgozóknak be kell tartaniuk a vonatkozó nyomonkövethetőségi szabályokat a következők szerint:

a) a tételek származását, vizsgálati eredményét termelőnként, Árukísérő Tanúsítványonként külön-külön kell  nyilvántartania.

b) Gondoskodni kell arról, hogy a tételek egyesítésével képzett kereskedelmi, feldolgozási tételek (egy vagy több termelőtől származó azonos minőségi kategóriába tartozó fajtaazonos résztételek egyesítése megengedett) résztételei származási helyenként (termelőnként, tanúsítványonként) azonosíthatók legyenek és a résztételek mintái legalább 6 hónapig ellenőrzésre rendelkezésre álljanak.

c) A feldolgozott termékek esetében  olyan nyilvántartást kell vezetni,  melyből tanúsítványok alapján  megállapítható a felhasznált alapanyag eredete
 

E) Tárolással, árukiadással kapcsolatos szabályok

1.) A tanúsító védjeggyel jelölt árut tisztított, fertőtlenített raktárban kell elhelyezni, és a tároló helyet úgy kell kialakítani, hogy ott ez az áru
a) más áruval nem keveredhet,
b) az áru tárolása során nem kerülhet érintkezésbe madárürülékkel, háziállatok ürülékével,
c) nem érintkezhet háziállatokkal és madarakkal, azok bejutását a raktárba meg kell akadályozni (pl. madárháló, zárt ajtók).

2.) A Védjegyhasználónak a tárolóból történő árukiadás, elszállítás során a szállítójárművet gondosan kiállított Szállítólevéllel kell ellátnia. A szállítólevélen pontosan fel kell tüntetni az áru származási helyét (nemcsak a Termelő megnevezésével, hanem a felrakó raktár, annak címe feltüntetésével is) és csatolni kell a tétel Árukísérő Tanúsítványát.

3.) A Termelőnek saját gépjárművével való szállítás esetén biztosítania kell azt, hogy a járművek az áru higiénikus szállítását lehetővé tevő állapotban legyenek (pl. tisztítva, szükség esetén fertőtlenítve).

4.) Amennyiben az áru szállítását a Termelő vagy Vevő által megbízott fuvarozó végzi, az árukiadáskor meg kell győződnie arról, hogy a gépjármű megfelelő tisztasági, műszaki állapotban állt ki a fuvarfeladat végrehajtására, a gépjármű rendelkezik az áru fedéséhez szükséges ponyvával, azt a rakodás után haladéktalanul felhelyezték.

A Védjegyhasználó köteles a szállítmányt Szállítólevéllel és Árukísérő Tanúsítvánnyal ellátni, melyen fel kell tüntetni a tanúsító védjeggyel ellátott termék nevét, a termelő nevét, címét és a felrakó raktár nevét és címét is.

 

Pályázati lap

Pályázni a kitöltött pályázati lap (lásd 2. sz. melléklet,illetve web oldal esetén Pályázat címszó alatt található nyomtatvány) beküldésével lehet.   
Termelő esetén: gabonatermesztok@gabonatermesztok.hu
Feldolgozó, Kereskedő Kereskedők esetén: gabonaszov@mail.datanet.hu 

Pályázati díj

A pályázat benyújtásával egyidejűleg 10.000.-Ft pályázati díjat tartozik a pályázó átutalni a Gabonatermesztők Országos Szövetsége 11705008-20487669                                     sz. bankszámlára (hivatkozás Pannon pályázat)
Figyelem: 2009. augusztus 20-a előtt benyújtott pályázat esetén pályázati díjat nem kell fizetni.

A pályázat elbírálása

A pályázatot a védjegyjogosultak által kijelölt 3 személyből álló bizottság (továbbiakban Bizottság) bírálja el.
Hiányos dokumentumok esetén egy alkalommal van mód hiánypótlásra.

Amennyiben a pályázat a Szabályzatnak megfelel, akkor a Bizottság a tanúsító védjegy használatának feltételeit szabályozó szerződés megkötését engedélyezi.
A Bizottsági határozat alapján a Védjegyjogosultak a védjegyhasználati jog megadásáról és annak feltételeiről szerződést kötnek a pályázóval.
A védjegyhasználati jog a szerződés aláírásától és a védjegyhasználati díj befizetésétől számított 24 hónapig érvényes
Elutasító határozat esetén a Bizottságnak írásban indokolnia kell az elutasítás okát.

Felülvizsgálat

A pályázó írásban kérheti a Bizottság döntésének felülvizsgálatát. A pályázónak részletesen meg kell indokolnia, hogy az elutasítással miért nem ért egyet.

III. A védjegyhasználat szabályai.

A terméken a tanúsító védjegy csak abban az esetben tüntethető fel, ha az megfelel a Szabályzatban foglaltaknak, a termék Termelője, Feldolgozója, Kereskedője eredményesen pályázott, annak alapján rendelkezik szerződésben rögzített védjegyhasználati joggal és a védjegyhasználati díjat megfizette.

A szerződés tartalmazza:

a védjegyhasználatra jogosult jogait és kötelezettségeit, a Minősítő és Árukísérő Tanúsításokkal kapcsolatos ellenőrzések szabályait, az adatszolgáltatás szabályait, a védjegy  arculati kódexét (megjelenés, méret elhelyezés stb.).

Védjegyhasználati díj

A védjegy használója évente védjegyhasználati díjat tartozik fizetni, mely

Búza esetében: termelőknél 1000 Ft/ha/év, Kereskedőnél 200 Ft/t         
Liszt esetében: 270 Ft/ t

Figyelem: A védjegyhasználat 2009 augusztus 20.-a előtti sikeres pályázat esetén az első évben díjmentes.

A védjegyhasználat ellenőrzése:

A védjegyhasználat szabályosságát a Védjegyjogosultak – illetve megbízottaik- a védjegy használóinál ellenőrizhetik.
Ennek keretében a Szabályzatban rögzítettek ellenőrzése érdekében az előírt nyilvántartásokba betekinthetnek és jogosultak a tanúsító védjeggyel ellátott termékekből mintát venni.

Amennyiben a tanúsító védjeggyel ellátott termékek vonatkozásában laboratóriumi vizsgálatok megállapítják, hogy a tétel minősége a Szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, a hatályos rendeletekben meghatározott határértéken felül mutatnak ki vegyi, mikrobiológiai szennyezettséget, növényvédőszer-maradványt, vagy géntechnológiával módosított (GMO) szervezetet, a Szabályzat B, C, D, E pontjainak rendelkezéseit nem tartották be,  Minősítő Tanúsítvánnyal és Árukísérő Tanúsítvánnyal a Védjegyhasználó nem rendelkezik a védjegy nem használható, a védjegyhasználati jog visszavonható és a mindezekből adódó felelősség és kár a Védjegyhasználót terheli.

IV. A jogosulatlan védjegyhasználattal szembeni fellépés rendje:

 A Védjegyjogosultak a jogosulatlan védjegyhasználat esetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ában meghatározott polgári jogi igényeket támaszthatnak, valamint a 28. § szerint vámhatósági intézkedést kezdeményezhetnek.

A tanúsító védjegy használói (Védjegyhasználó) kötelesek tájékoztatni a védjegyjogosultakat, amennyiben jogosulatlan védjegyhasználat jut a tudomásukra.

Budapest, 2009. május. 18.

.